HİBE VE DESTEKLER

İşletme Geliştirme Destek Programı (*Genel Destek Programı) – Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

*İşletme Geliştirme Destek Programının yürürlüğe girmesi nedeniyle Genel Destek Programı için yeni başvuru alınmayacaktır. 

Amacı:

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Kapsamı:

İşletmelerin; Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT)

 • Patent belgesi
 • Faydalı Model belgesi
 • Endüstriyel Tasarım tescil belgesi
 • Entegre Devre Topografyaları tescil belgesi için yaptığı giderler ile patent ve marka vekili giderleri ile;

TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan;

 • Patent
 • Faydalı model belgesi
 • Endüstriyel tasarım tescili belgesi
 • Entegre Devre Topografyaları tescil belgesi
 • Yurtdışı Marka tescil belgelerine yaptığı giderlere destek verilir.
Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir.

Bu destek, sınai mülkiyet haklarına konu belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, programın geçerlilik süresi içinde alınan belgeler için verilir.

Kimler Yararlanabilir: 

KOSGEB Veri Tabanına kayıt yaptıran işletmeler bu desteklerden yararlanabilirler. Belge alma şartı vardır.

Destek Miktarları ve Şekilleri: 

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği kapsamında; Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’ndan alınacak belgeler, destek üst limitleri dahilinde %80 oranında desteklenir.

TÜRKPATENT’ten alınan/alınacak her bir belge için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beş bin) TL olup, patent ve marka vekili giderleri de bu destek üst limitleri dâhilindedir.

TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alınan/alınacak her bir belge için ise desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir.

Destekten yararlanmak isteyen işletmenin, TÜRKPATENT ve/veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara destek programı süresi içerisinde başvuru yapmış olması gerekir. Bu başvurudan doğabilecek Rüçhan Hakkı nedeni ile elde ettiği kazanımlar desteğin verilmesine engel teşkil etmez.

İşletme, destek kapsamında yer alan giderler için; ilgili kuruluş tarafından başvurunun yayınının ilanından sonra ve/veya tescil aşamasında KBS üzerinden ödeme talebinde bulunabilir.

Destek programı süresince desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.

Destek geri ödemesizdir.

Başvuru: 

Başvurular, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI
1 Yurt İçi Fuar Desteği 50.000 %60
2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği1 30.000
3 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği2 50.000
75.000
4 Tasarım Desteği 50.000
5 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği3 50.000
6 Belgelendirme Desteği4 150.000
7 Test ve Analiz Desteği5 100.000
8 Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği6 80.000
9 Bağımsız Değerlendirme Desteği 20.000
10 Model Fabrika Desteği 70.000
11 Teknik Danışmanlık Desteği7 40.000
50.000

(1) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 oranında desteklenir.

(2) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında;İstihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 ilave edilir.
Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri için Nitelikli eleman istihdamı desteğinin üst limiti 75.000 TL’dir.

(3) TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, destek üst limitleri dahilinde %80 oranında desteklenir.

(4) Belgelendirme desteği kapsamında;TSE’den alınacak hizmetler, destek üst limitleri dahilinde %80 oranında desteklenir.
TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak belgeler %70 oranında desteklenir.
İşletmelerin yurtdışından alacakları CE Uygunluk İşareti Belgesi için TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, sadece TSE tarafından verilmeyen belgeler %60 oranında desteklenir.
Destek programı süresince yurtdışından alınacak CE Uygunluk İşareti Belgesi için destek üst limiti 150.000 TL olup, diğer belgeler için desteğin üst limiti 50.000 TL’dir.

(5) Test ve analiz desteği kapsamında;TSE’den alınacak hizmetler %80 oranında desteklenir.
Kamu kuruluşlarından, üniversite laboratuvarlarından veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak hizmetler %70 oranında desteklenir.
Yurtdışından alınacak hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen hizmetler %60 oranında desteklenir.

(6) Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği kapsamında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 ilave edilir.

(7) Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler için Teknik danışmanlık desteğinin üst limiti 50.000 TL’dir.

AR-GE ve İNOVASYON DESTEK PROGRAMI – Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

Amacı:

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesini, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesini teminen araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerini desteklemek

Kapsamı:

İşletmenin; Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgeleri için yaptığı başvuru ve/veya tescil giderlerini kapsar. Türk Patent ve Marka Kurumu’na ve/veya yurt dışı muadili kurum/kuruluşlar ile Türk Patent ve Marka Kurumu’nca yetkilendirilmiş Patent Vekillerine yapılan ödemeler bu destek kapsamındadır. İşletme bu kapsamdaki ödeme ve giderler için; başvuru yayınının ilandan sonra ve/veya tescil aşamasında ödeme talebinde bulunabilir.

Kimler Yararlanabilir: 

KOSGEB Veri Tabanına kayıt yaptıran ve aktif olan işletmeler bu desteklerden yararlanabilirler.

Destek Miktarları ve Şekilleri: 

Destek kapsamındaki giderlerin %75’i desteklenmekte olup, destek üst limiti 20.000 TL’dir. Destek geri ödemesizdir.

Başvuru: 

Başvurular, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Amacı:

Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için yapacağınız yatırımlarının desteklenmesidir.

Kapsamı:

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı “Teknoloji Alanları Tablosunda” belirlenen

 • Düşük Teknoloji ve Orta-Düşük Teknoloji alanlarından yer alan Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 500 Bin TL’ ye kadar,
 • Orta-Yüksek Teknoloji ve Yüksek Teknoloji alanlarında yer alan ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 5 Milyon TL’ye kadar Desteklenecektir.

Kimler Yararlanabilir: 

En az 1 yıldır faaliyette olan,

En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan,

 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen AR-GE ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

ve prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvuru yapabilir.

Destek Miktarları ve Şekilleri: 

KOSGEB tarafından belirlenen tutarlar.

Başvuru: 

Başvurular, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.


TÜRKPATENT ile TÜBİTAK işbirliğinde 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe konan ve geçerli olan destek programıdır.

Amaç

Ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının arttırılması hedeflenmektedir.

Kapsam

Uluslararası patent başvuruları;

 • Daha önce TÜBİTAK 1008 Programından yararlanmamış uluslararası patent başvuruları (EPO, WIPO, JPO veya USPTO nezdinde yapılan patent başvuruları) için verilir.
 • Uluslararası patent başvuru ve inceleme raporu destekleri ile tescil ödülünü kapsar.

Kimler Yararlanabilir

Tüm T.C. vatandaşları veya ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bu Uygulama Esasları kapsamında öngörülen desteklerden faydalanabilirler. Kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar (kanunla kurulmuş vakıflar hariç), dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri bu program kapsamında destek başvurusu yapamazlar.

Destek Miktarları

Ulusal Patent Başvuruları için;

 • 01.01.2019 tarihi itibariyle Ulusal Patent Araştırma Raporu Desteği ve Ulusal Patent İnceleme Raporu Desteği başvurusu alınmamaktadır.

Uluslararası patent başvuruları için;

 • Patent İşbirliği Anlaşmasına uygun olarak yapılan patent başvurusu. Uluslararası Patent Başvuru Desteğinde, Uluslararası Araştırma ve İnceleme Otoritesi olarak TÜRKPATENT’in seçilmesi durumunda tabloda belirtilen tutarı aşmamak kaydıyla araştırma ücretinin tamamı, Uluslararası Araştırma ve İnceleme Otoritesi olarak TÜRKPATENT’in seçilmemesi durumunda %50’si karşılanır.
 • Uluslararası İnceleme Raporu Desteği Kabul ofisi olarak TÜRKPATENT kullanılarak WIPO’ya yapılan PCT başvurularını takip eden ülke girişleri sonrasındaki inceleme raporları için verilir. TÜRKPATENT (1.000 TL + 200 CHF), EPO (5.000 TL), JPO (10.000 TL), SIPO (5.000 TL), KIPO (5.000 TL), USPTO (5.000 TL) tarafından düzenlenecek inceleme raporu ücretlerine istinaden destek verilir)
 • Uluslararası Tescil Ödülü (EPO, JPO, USPTO, SIPO veya KIPO nezdinde patent belgesi alınması durumunda başvuru sahibine verilecek 10.000 TL)

*Bir patente ilişkin alınabilecek olan Uluslararası Patent İnceleme Raporu Destek tutarlarının toplamı 30.000TL’yi geçemez.
*Tabloda yer alan parasal tutarlar, brüt tutarlar olup, yasal kesintilerden sonra ödeme yapılır.
*Döviz cinsinden ödenmesi gereken işlemlerde, dövizin ilgili hesaba transfer edildiği tarih itibariyle, işlemin gerçekleştiği bankanın döviz kuru esas alınır.
*Buluş Değerleme Kurullarında görevlendirilecek gerçek ve tüzel kişilere TEYDEB panelistlerine ödenen ücret ödenir.

Tüm destekler HİBE olarak verilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI HAKKINDA VERGİ İSTİSNASI

Amacı:

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların desteklenmesi amaçlanmıştır.

Kapsamı:

Buluşların;

 • Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,
 • Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların,
 • Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen kazançların,
 • Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının,

%50’si maddede belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde, 1/1/2015 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden müstesnadır.

Bu istisna uygulamasında,

 • Patent, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından verilmiş patenti,
 • Faydalı model belgesi, TÜRKPATENT tarafından verilmiş faydalı model belgesini,
 • Kiralama, patent veya faydalı model belgesine konu buluşun yurt içi veya yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilere inhisari veya inhisari olmayan lisans sözleşmesiyle belirli bir süre için kiralanmasını,
 • Devir/satış, patent veya faydalı model belgesine konu buluşun yurt içi veya yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilere bedel karşılığı satılmasını,
 • Seri üretime tabi tutularak pazarlama, münhasıran patent veya faydalı model belgesine konu özgün ürünün Türkiye’de üretilerek yurt içi veya yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilere satışa sunulmasını,
 • Üretim sürecinde kullanma, patent veya faydalı model belgesine konu buluşun Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde veya başka bir malın üretiminde kullanılmasını ifade etmektedir.

Kimler Yararlanabilir: 

Bu istisna uygulamasından kurumlar vergisi mükellefleri ile gelir vergisi mükellefleri yararlanabilecektir.

Destek Şartları:

Patentli veya faydalı model belgeli buluşlardan elde edilen kazanç ve iratların bu istisnaya konu edilebilmesi için söz konusu buluşlara ilişkin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmiş olması esastır.

Dolayısıyla, yurt dışında gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlar için Türkiye’de TÜRKPATENT tarafından tescil edilmiş patent veya faydalı model belgesi alınmış olsa dahi istisna uygulamasından yararlanılamayacaktır.

Detaylı Bilgi İçin:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150421-2.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161231M3-17.htm

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

Amacı
Ülkenin ihracatını artırmaya yönelik olarak, ihracatçıların uluslararası pazarda payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla destek verilmektedir.

Kapsamı
İşletmelerin; Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) muadili yurt dışı kuruluşlardan;
– Marka Tescil Belgeleri almak için başvuru yapılan kuruluşlara yaptığı ödemeler ile marka vekili giderlerine destek verilir.

Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi olunması şartı aranmaktadır. Aksi durumlarda hibe desteklerden yararlanma imkânı olamamaktadır.

Bu destek, sınai mülkiyet haklarına konu belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin 6 ay içerisinde tescil şartı aranmak koşuluyla, programın geçerlilik süresi (4 yıl) içinde alınan belgeler için verilir.

Kimler Yararlanabilir
İhracatçı birliklerine kayıtlı işletmeler faydalanabilmektedir. Başvuran işletmelerin Türkiye de bahsi geçen markalarının tescilli olması gerekmektedir.

Destek Miktarları ve Şekilleri
Destek kapsamındaki giderlerin %50 si desteklenmekte olup, destek üst limiti 50.000 USD olmaktadır. Destek geri ödemesizdir.

Başvuru
Başvurular, işletmelerin bağlı oldukları ihracatçı birliklerine yapılmaktadır. Başvuruda yurtdışından alınan tescil belgesinin ilgili ülkede bulunan Ticari Ataşe tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

Tanıtım Desteği

Amacı
Ülkenin ihracatını artırmaya yönelik olarak, ihracatçıların uluslararası pazarda payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla destek verilmektedir.

Kapsamı
İşletmelerin yurtdışında yapmış oldukları reklam, tanıtım giderlerine destek verilmektedir.

Belirtilen desteklerden merkezi yurtiçinde bulunan veya yurtdışında ofisi, şubesi bulunan işletmeler yararlanabilecektir. Gerekli harcamaların tamamını başvuru yapan işletmenin gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusunu yapmış şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri desteklenir.

Tanıtım desteğinden en fazla 4 (dört) yıl süresince yararlanır. 4 (dört) yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.

Kimler Yararlanabilir
İhracatçı birliklerine kayıtlı işletmeler faydalanabilmektedir. Başvuran işletmelerin Türkiye de bahsi geçen markalarının tescilli olması gerekmektedir.

Destek Miktarları ve Şekilleri
Destek kapsamındaki giderlerin %60 oranında desteklenmekte olup, destek üst limiti 250.000 USD olmaktadır. Destek geri ödemesizdir.

Başvuru
Başvurular, işletmelerin bağlı oldukları ihracatçı birliklerine yapılmaktadır.

ANADOLU PATENT olarak tüm süreç boyunca hem yurtiçindeki hem yurtdışındaki işlemlerde destek olmakta ve başvuru dosyasının hazırlanmasında yardımcı olmaktayız. Detaylı bilgiler için Bilgi Formu ile uzmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

(TEBLİĞ NO: 2010/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/3) için tıklayınız.

İlgili mevzuat için tıklayınız.

TURQUALITY®,  uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.

Bu itibarla, Türk markalarının desteklenerek “Türk Malı” imajının ve Türkiye’nin itibarının güçlendirilmesini hedefleyen 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında firmaların;

 • Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları,
 • Sertifikasyona ilişkin giderleri,
 • Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri,
 • Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,
 • Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri,
 • Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri,

desteklenmektedir.

Bu kapsamda desteklerden istifade edebilmek için TURQUALITY® veya Marka Destek Programlarından birine dahil olmak gerekmektedir. Detaylı bilgi için aşağıda yer alan ilgili dosyalara bakabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için Bilgi Formunu doldurarak uzmanlarımıza ulaşabilir veya www.turquality.com/mevzuat sayfasını inceleyebilirisiniz.

Anadolu Patent TURQUALITY® sunum için tıklayın.

Hibe ve Destekler

Gerçek veya tüzel başvuru sahipleri için Sınai Mülkiyet Hakları konularında çeşitli kamu kurumları tarafından sağlanan farklı destekler söz konusudur.

Broşürler

KOSGEB Destekleri Broşürü için tıklayınız.

TÜBİTAK 1602 Patent Destek Programı Broşürü için tıklayınız.

Vergi İstisnası Broşürü için tıklayınız.

Bilgi Talebi