HİBE VE DESTEKLER


TÜRKPATENT ile TÜBİTAK işbirliğinde 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe konan ve geçerli olan destek programıdır.

Amaç

Ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının artırılması hedeflenmektedir.

Kapsam

Uluslararası patent başvuruları;

 • Daha önce TÜBİTAK 1008 Programından yararlanmamış uluslararası patent başvuruları (EPO, WIPO, JPO veya USPTO nezdinde yapılan patent başvuruları) için verilir.
 • Uluslararası patent başvuru ve inceleme raporu destekleri ile tescil ödülünü kapsar.

Kimler Yararlanabilir

Tüm T.C. vatandaşları veya ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bu Uygulama Esasları kapsamında öngörülen desteklerden faydalanabilirler. Kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar (kanunla kurulmuş vakıflar hariç), dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri bu program kapsamında destek başvurusu yapamazlar.

Destek Miktarları

Ulusal Patent Başvuruları için;

 • 01.01.2019 tarihinden sonra tescil alan patent başvuruları Ulusal Patent Tescil Ödülü başvurusunda bulunamaz. 01.01.2019 tarihinden önce tescil alan patent başvuruları için TÜBİTAK’a başvuru yapılabilir.
 • 01.01.2019 tarihi itibariyle Ulusal Patent Araştırma Raporu Desteği ve Ulusal Patent İnceleme Raporu Desteği başvurusu alınmamaktadır.

Uluslararası patent başvuruları için;

 • Uluslararası Patent Başvuru Desteği (3.376 CHF – Uluslararası Patent Başvuru Desteğinde, Uluslararası Patent Araştırma ve İnceleme Otoritesi olarak TÜRKPATENT’in seçilmesi durumunda belirtilen tutarı aşmamak kaydıyla tamamı, Uluslararası Patent Araştırma ve İnceleme Otoritesi olarak TÜRKPATENT’in seçilmemesi durumunda %50’si karşılanır)
 • Uluslararası İnceleme Raporu Desteği (PCT kapsamında WIPO’ya yapılan uluslararası patent başvurularına Uluslararası Patent Başvuru Desteği sağlanmış patent başvuruları için; TÜRKPATENT (1.000 TL + 200 CHF), EPO (5.000 TL), JPO (10.000 TL), SIPO (5.000 TL), KIPO (5.000 TL), USPTO (5.000 TL) tarafından düzenlenecek inceleme raporu ücretlerineistinaden destek verilir)
 • Uluslararası Tescil Ödülü (EPO, JPO, USPTO, SIPO veya KIPO nezdinde patent belgesi alınması durumunda başvuru sahibine verilecek 10.000 TL)

Tüm destekler HİBE olarak verilecektir.

Patent Başvuru Süreçleri

TURQUALITY®,  uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.

Bu itibarla, Türk markalarının desteklenerek “Türk Malı” imajının ve Türkiye’nin itibarının güçlendirilmesini hedefleyen 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında firmaların;

 • Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları,
 • Sertifikasyona ilişkin giderleri,
 • Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri,
 • Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,
 • Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri,
 • Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri,

desteklenmektedir.

Bu kapsamda desteklerden istifade edebilmek için TURQUALITY® veya Marka Destek Programlarından birine dahil olmak gerekmektedir. Detaylı bilgi için aşağıda yer alan ilgili dosyalara bakabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için Bilgi Formunu doldurarak uzmanlarımıza ulaşabilir veya www.turquality.com/mevzuat sayfasını inceleyebilirisiniz.

Anadolu Patent TURQUALITY® sunum için tıklayın.

Tebliğ adıİndir
2006/4 Sayılı Tebliğ
2006/4 Sayılı Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esasları
2004/14 Sayılı Tebliğ
Destek Başvuru Kılavuzu
Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Ticaret Bakanlığı Kolay Destek internet sayfası

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

Amacı
Ülkenin ihracatını artırmaya yönelik olarak, ihracatçıların uluslararası pazarda payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla destek verilmektedir.

Kapsamı
İşletmelerin; Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) muadili yurt dışı kuruluşlardan;
– Marka Tescil Belgeleri almak için başvuru yapılan kuruluşlara yaptığı ödemeler ile marka vekili giderlerine destek verilir.

Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi olunması şartı aranmaktadır. Aksi durumlarda hibe desteklerden yararlanma imkânı olamamaktadır.

Bu destek, sınai mülkiyet haklarına konu belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin 6 ay içerisinde tescil şartı aranmak koşuluyla, programın geçerlilik süresi (4 yıl) içinde alınan belgeler için verilir.

Kimler Yararlanabilir
İhracatçı birliklerine kayıtlı işletmeler faydalanabilmektedir. Başvuran işletmelerin Türkiye de bahsi geçen markalarının tescilli olması gerekmektedir.

Destek Miktarları ve Şekilleri
Destek kapsamındaki giderlerin %50 si desteklenmekte olup, destek üst limiti 50.000 USD olmaktadır. Destek geri ödemesizdir.

Başvuru
Başvurular, işletmelerin bağlı oldukları ihracatçı birliklerine yapılmaktadır. Başvuruda yurtdışından alınan tescil belgesinin ilgili ülkede bulunan Ticari Ataşe tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

Tanıtım Desteği

Amacı
Ülkenin ihracatını artırmaya yönelik olarak, ihracatçıların uluslararası pazarda payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla destek verilmektedir.

Kapsamı
İşletmelerin yurtdışında yapmış oldukları reklam, tanıtım giderlerine destek verilmektedir.

Belirtilen desteklerden merkezi yurtiçinde bulunan veya yurtdışında ofisi, şubesi bulunan işletmeler yararlanabilecektir. Gerekli harcamaların tamamını başvuru yapan işletmenin gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusunu yapmış şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri desteklenir.

Tanıtım desteğinden en fazla 4 (dört) yıl süresince yararlanır. 4 (dört) yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.

Kimler Yararlanabilir
İhracatçı birliklerine kayıtlı işletmeler faydalanabilmektedir. Başvuran işletmelerin Türkiye de bahsi geçen markalarının tescilli olması gerekmektedir.

Destek Miktarları ve Şekilleri
Destek kapsamındaki giderlerin %60 oranında desteklenmekte olup, destek üst limiti 250.000 USD olmaktadır. Destek geri ödemesizdir.

Başvuru
Başvurular, işletmelerin bağlı oldukları ihracatçı birliklerine yapılmaktadır.

ANADOLU PATENT olarak tüm süreç boyunca hem yurtiçindeki hem yurtdışındaki işlemlerde destek olmakta ve başvuru dosyasının hazırlanmasında yardımcı olmaktayız. Detaylı bilgiler için Bilgi Formu ile uzmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

(TEBLİĞ NO: 2010/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/3) için tıklayınız.

İlgili mevzuat için tıklayınız.

İşletme Geliştirme Destek Programı (*Genel Destek Programı) – Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

*İşletme Geliştirme Destek Programının yürürlüğe girmesi nedeniyle Genel Destek Programı için yeni başvuru alınmayacaktır. 

Amacı:

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Kapsamı:

İşletmelerin; Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) veya muadili yurt dışı kurum ve kuruluşlardan;

 • Patent Belgesi
 • Faydalı Model Belgesi
 • Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi
 • Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için bu kuruma/kuruluşa yaptığı ödemeler ve patent vekili giderleri ile,

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) muadili yurt dışı kurum ve kuruluşlardan;

 • Marka Tescil Belgesi almak için bu kuruma/kuruluşa yaptığı ödemeler ve marka vekili giderlerine destek verilir.

Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir.

Bu destek, sınai mülkiyet haklarına konu belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, programın geçerlilik süresi içinde alınan belgeler için verilir.

Kimler Yararlanabilir: 

KOSGEB Veri Tabanına kayıt yaptıran işletmeler bu desteklerden yararlanabilirler. Belge alma şartı vardır.

Destek Miktarları ve Şekilleri: 

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği kapsamında; Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’ndan alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir. Destek üst limiti 30.000 TL olarak belirlenmiştir. Destek geri ödemesizdir.

Başvuru: 

Başvurular, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİDESTEK ÜST LİMİTİ (TL)DESTEK

ORANI

1Yurt İçi Fuar Desteği50.000%60
2Yurt Dışı İş Gezisi Desteği20.000*
3Nitelikli Eleman İstihdam Desteği50.000**
4Eğitim Desteği20.000
5Enerji Verimliliği Desteği35.000
6Tasarım Desteği25.000
7Sınai Mülkiyet Hakları Desteği30.000***
8Belgelendirme Desteği30.000***
9Test ve Analiz Desteği30.000

(*)KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

(**)Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.

(***) TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, %100 (yüz) oranında desteklenir.

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI HAKKINDA VERGİ İSTİSNASI

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;

 • Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,
 • Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların,
 • Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen kazançların,
 • Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının,

%50’si maddede belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde, 1/1/2015 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden müstesnadır.

Bu istisna uygulamasında,

 • Patent, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından verilmiş patenti,
 • Faydalı model belgesi, TÜRKPATENT tarafından verilmiş faydalı model belgesini,
 • Kiralama, patent veya faydalı model belgesine konu buluşun yurt içi veya yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilere inhisari veya inhisari olmayan lisans sözleşmesiyle belirli bir süre için kiralanmasını,
 • Devir/satış, patent veya faydalı model belgesine konu buluşun yurt içi veya yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilere bedel karşılığı satılmasını,
 • Seri üretime tabi tutularak pazarlama, münhasıran patent veya faydalı model belgesine konu özgün ürünün Türkiye’de üretilerek yurt içi veya yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilere satışa sunulmasını,
 • Üretim sürecinde kullanma, patent veya faydalı model belgesine konu buluşun Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde veya başka bir malın üretiminde kullanılmasını ifade etmektedir.

Bu istisna uygulamasından kurumlar vergisi mükellefleri ile gelir vergisi mükellefleri yararlanabilecektir.

Patentli veya faydalı model belgeli buluşlardan elde edilen kazanç ve iratların bu istisnaya konu edilebilmesi için söz konusu buluşlara ilişkin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmiş olması esastır.

Dolayısıyla, yurt dışında gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlar için Türkiye’de TÜRKPATENT tarafından tescil edilmiş patent veya faydalı model belgesi alınmış olsa dahi istisna uygulamasından yararlanılamayacaktır.

Detaylı Bilgi İçin:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150421-2.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161231M3-17.htm

Hibe ve Destekler

Gerçek veya tüzel başvuru sahipleri için Sınai Mülkiyet Hakları konularında çeşitli kamu kurumları tarafından sağlanan farklı destekler söz konusudur.

Bilgi Talebi