GRANTS AND INCENTIVES


TÜRKPATENT ile TÜBİTAK işbirliğinde 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe konan ve geçerli olan destek programıdır. Amaç Ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının artırılması hedeflenmektedir. Kapsam Ulusal patent başvuruları; Daha önce TÜBİTAK 1008 Programından yararlanmamış (1 Ocak 2014 itibariyle yürürlükten kaldırılan) tüm ulusal patent başvuruları için verilir. Araştırma raporu, inceleme raporu ve vekil destekleri ile tescil ödüllerini kapsar. Uluslararası patent başvuruları; Daha önce TÜBİTAK 1008 Programından yararlanmamış uluslararası patent başvuruları (EPO, WIPO, JPO veya USPTO nezdinde yapılan patent başvuruları) için verilir. Uluslararası patent başvuru ve inceleme raporu destekleri ile tescil ödülünü kapsar. Kimler Yararlanabilir Tüm T.C. vatandaşları veya ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bu Uygulama Esasları kapsamında öngörülen desteklerden faydalanabilirler. Kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar (kanunla kurulmuş vakıflar hariç), dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri bu program kapsamında destek başvurusu yapamazlar. Destek Miktarları Ulusal Patent Başvuruları için;

 • Ulusal araştırma rapor desteği (rapor TÜRKPATENT veya Rusya Ofisi tarafından düzenlendiyse ilgili ücretin tamamı, diğer ofislerden herhangi biri tarafından düzenlendiyse ilgili ücretin €600 luk kısmı)
 • Ulusal inceleme raporu desteği (rapor TÜRKPATENT veya Rusya Ofisi tarafından düzenlendiyse ilgili ücretin tamamı, diğer ofislerden herhangi biri tarafından düzenlendiyse ilgili ücretin €600 luk kısmı)
 • Vekil desteği (başvurunun patent vekili aracılığı ile yapılması ve yürütülmesi durumunda vekile verilecek 250 TL)
 • Ulusal tescil ödülü (ulusal patent başvurusunun, İNCELEMELİ PATENT BELGESİ alması durumunda başvuru sahibine verilecek 3.000 TL)
 • Ulusal Tescil Vekil Ödülü (tescil süreci patent vekili aracılığıyla yürütülen ulusal patent başvurusunun, İNCELEMELİ PATENT BELGESİ alması durumunda vekile verilecek 2.000 TL)
TÜBİTAK Patent Destek Programı Kapsamında Gerçek ve Tüzel Kişilere Sağlanacak Hibe Destek ve Ödül Tutarları Tablosu
 • Bir patente ilişkin alınabilecek olan Uluslararası Patent İnceleme Raporu Destek tutarlarının toplamı 30.000.-TL’yi geçemez.
 • PCT üyesi diğer ülkelere yapılacak patent başvurularına ilişkin alınabilecek olan Uluslararası Patent İnceleme Raporu Destek tutarlarının toplamı 10.000.-TL’yi geçemez.
 • Tabloda yer alan parasal tutarlar, brüt tutarlar olup, yasal kesintilerden sonra ödeme yapılır.
 • Döviz cinsinden ödenmesi gereken işlemlerde, dövizin ilgili hesaba transfer edildiği tarih itibariyle,işlemin gerçekleştiği bankanın döviz kuru esas alınır.
 • Buluş Değerleme Kurullarında görevlendirilecek gerçek ve tüzel kişilere ödenecek değerleme ücreti,panelistlere ödenen ücretin %50’si kadardır.

Uluslararası patent başvuruları için;

 • Uluslararası patent başvuru desteği (EPO, JPO ve USPTO nezdinde yapılan başvurular için 4.000 TL; WIPO nezdinde yapılan başvurular için CHF 2.000)
 • Uluslararası inceleme raporu desteği (JPO nezdinde yapılan başvurular için 10.000 TL; EPO, USPTO ve PCT üyesi diğer ülkelere yapılan başvurular için 5.000 TL)
 • Uluslararası tescil ödülü (EPO, JPO veya USPTO nezdinde patent belgesi alınması durumunda başvuru sahibine verilecek 10.000 TL)

Tüm destekler HİBE olarak verilecektir. Patent Başvuru Süreçleri

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

TURQUALITY® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.

Bu kapsamda desteklerden istifade edebilmek için TURQUALITY® veya Marka Destek Programlarından birine dahil olmak gerekmektedir. Detaylı bilgi için aşağıda yer alan ilgili dosyalara bakabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için Bilgi Formunu doldurarak uzmanlarımıza ulaşabilir veya www.turquality.com/mevzuat sayfasını inceleyebilirisiniz.

Anadolu Patent TURQUALITY® sunum için tıklayın.

Tebliğ adı İndir
2006/4 Sayılı Tebliğ
2006/4 Sayılı Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esasları
2009/14 Sayılı Tebliğ
Destek Başvuru Kılavuzu
Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Ekonomi Bakanlığı Devlet Yardımları Rehberi için tıklayın.

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

Amacı Ülkenin ihracatını artırmaya yönelik olarak, ihracatçıların uluslararası pazarda payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla destek verilmektedir. Kapsamı İşletmelerin; Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) muadili yurt dışı kuruluşlardan; – Marka Tescil Belgeleri almak için başvuru yapılan kuruluşlara yaptığı ödemeler ile marka vekili giderlerine destek verilir. Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi olunması şartı aranmaktadır. Aksi durumlarda hibe desteklerden yararlanma imkânı olamamaktadır. Bu destek, sınai mülkiyet haklarına konu belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin 6 ay içerisinde tescil şartı aranmak koşuluyla, programın geçerlilik süresi (4 yıl) içinde alınan belgeler için verilir. Kimler Yararlanabilir İhracatçı birliklerine kayıtlı işletmeler faydalanabilmektedir. Başvuran işletmelerin Türkiye de bahsi geçen markalarının tescilli olması gerekmektedir. Destek Miktarları ve Şekilleri Destek kapsamındaki giderlerin %50 si desteklenmekte olup, destek üst limiti 50.000 USD olmaktadır. Destek geri ödemesizdir. Başvuru Başvurular, işletmelerin bağlı oldukları ihracatçı birliklerine yapılmaktadır. Başvuruda yurtdışından alınan tescil belgesinin ilgili ülkede bulunan Ticari Ataşe tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

Tanıtım Desteği

Amacı Ülkenin ihracatını artırmaya yönelik olarak, ihracatçıların uluslararası pazarda payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla destek verilmektedir. Kapsamı İşletmelerin yurtdışında yapmış oldukları reklam, tanıtım giderlerine destek verilmektedir. Belirtilen desteklerden merkezi yurtiçinde bulunan veya yurtdışında ofisi, şubesi bulunan işletmeler yararlanabilecektir. Gerekli harcamaların tamamını başvuru yapan işletmenin gerçekleştirmesi gerekmektedir. Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusunu yapmış şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri desteklenir. Tanıtım desteğinden en fazla 4 (dört) yıl süresince yararlanır. 4 (dört) yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar. Kimler Yararlanabilir İhracatçı birliklerine kayıtlı işletmeler faydalanabilmektedir. Başvuran işletmelerin Türkiye de bahsi geçen markalarının tescilli olması gerekmektedir. Destek Miktarları ve Şekilleri Destek kapsamındaki giderlerin %60 oranında desteklenmekte olup, destek üst limiti 250.000 USD olmaktadır. Destek geri ödemesizdir. Başvuru Başvurular, işletmelerin bağlı oldukları ihracatçı birliklerine yapılmaktadır. ANADOLU PATENT olarak tüm süreç boyunca hem yurtiçindeki hem yurtdışındaki işlemlerde destek olmakta ve başvuru dosyasının hazırlanmasında yardımcı olmaktayız. Detaylı bilgiler için Bilgi Formu ile uzmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz. (TEBLİĞ NO: 2010/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/3) için tıklayınız. İlgili mevzuat için tıklayınız.

Genel Destek Programı – (10) Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

Amacı:

-Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması
-KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
-KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
-KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,
amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

Kapsamı:

İşletmelerin; Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) veya muadili yurt dışı kurum ve kuruluşlardan;

 • İncelemeli Patent Belgesi,
 • Faydalı Model Belgesi,
 • Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi,
 • Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi, almak için başvuru yapılan kurum ve kuruluşlara yaptığı ödemeler ve patent vekili giderleri ile,

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) muadili yurt dışı kurum ve kuruluşlardan;

 • Marka Tescil Belgeleri almak için başvuru yapılan kurum ve kuruluşlara yaptığı ödemeler ile marka vekili giderlerine destek verilir.

Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir.

Bu destek, sınai mülkiyet haklarına konu belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, programın geçerlilik süresi (3 yıl) içinde alınan belgeler için verilir.

Kimler Yararlanabilir: 

KOSGEB Veri Tabanına kayıt yaptıran işletmeler bu desteklerden yararlanabilirler. Belge alma şartı vardır.

Destek Miktarları ve Şekilleri: 

Destek kapsamındaki giderlerin %50’si (1. ve 2. Bölgeler için) veya %60’ı (3. ve 4. Bölgeler için) veya %70’i (5. ve 6. Bölgeler için) desteklenmekte olup, destek üst limiti 30.000 TL’dir. Destek geri ödemesizdir. TSE ve TÜRKPATENT’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

Başvuru: 

Başvurular, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%)
1.Bölge 2., 3., 4. Bölgeler 5. ve 6. Bölgeler
1 Yurt İçi Fuar Desteği 45.000 % 50 % 60 % 70
2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20.000*
3 Tanıtım Desteği 25.000
4 Eşleştirme Desteği 30.000
5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000
6 Danışmanlık Desteği 22.500
7 Eğitim Desteği 20.000
8 Enerji Verimliliği Desteği 75.000
9 Tasarım Desteği 22.500
10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000**
11 Belgelendirme Desteği 30.000**
12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 30.000
13 Bağımsız Denetim Desteği 15.000
14 Gönüllü Uzmanlık Desteği 15.000
15 Lojistik Desteği 40.000

(*)KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkatte alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

(**)TSE ve TPE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir.

Grants and Incentives

There are different incentives provided by various public institutions on industrial property rights for real or legal applicants (valid only for Turkish applicants).

Request Information