ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARI

Entegre Devre Topoğrafyaları nedir?

Entegre Devre ile; elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürün kastedilmektedir.

Entegre Devre Topoğrafyası ile de; entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre Devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümü olarak ifade edilmektedir.

Ülkemizde Entegre Devre Topoğrafyaları tescili konusunda yetkili makam Türk Patent ve Marka Kurumudur (kısaca TÜRKPATENT).

Tescilin avantajları?

Bir Entegre Devre Topoğrafyası hak sahibi, izni dışında yapılan aşağıdaki fiilleri önleme yetkisine sahiptir:

a) Orijinal olma şartlarını haiz bulunmayan parçaların çoğaltılması hariç olmak üzere, koruma altındaki Entegre Devre Topoğrafyasının bütününün veya bir kısmının, bir Entegre Devre içine alınması ya da bunun dışında herhangi bir şekilde çoğaltılması.
b) Korunan bir Entegre Devre Topoğrafyasının, korunan Entegre Devre Topoğrafyasını içeren bir entegre Devrenin ya da yasal olmayan bir biçimde çoğaltılmış Entegre Devre Topoğrafyasını içeren ürünün ithali, satışı veya ticarî amaçlı dağıtılması.

Koruma, ancak tescil ile sağlanabilecektir.

Anadolu Patent olarak Türkiye’de Entegre Devre Topoğrafyaları tescili için istenen evraklar:

  • Başvuru dilekçesi,
  • Entegre Devrenin yerine getirdiği elektronik işlevleri tanımlayan bilgileri de içeren Entegre Devre Topoğrafyasının kopya veya net çizimleri,
  • Entegre Devre Topoğrafyası hakkında özet bilgi,
  • Başvuru tüzel kişi adına yapılıyor ise imza sirküleri,
  • Vekaletname

Orijinal niteliğe sahip Entegre Devre Topoğrafyaları, Kanun ve Yönetmelikte belirtilen şartların yerine getirilmesi ve Tebliğde belirtilen ücretin ödenmesi kaydıyla, tescil belgesi verilerek korunur. Koruma; Entegre Devre Topoğrafyasının dayandığı içerik, işlem süreci, sistem, teknik veya Topoğrafyanın kendisi dışında Topoğrafyada sabitlenmiş bilgiye uygulanmamaktadır. Bu korumadan yararlanma, yapısında koruma altına alınmış bir Entegre Devre Topoğrafyası bulunduran entegre Devrenin, herhangi bir üründe kullanılıp kullanılmamasına bağlı değildir.

Entegre Devre Topoğrafyasına sağlanan korumanın başlangıcı; Entegre Devre Topoğrafyasının, hak sahibi tarafından veya onun izniyle üçüncü bir kişi tarafından, yurt içinde veya yurt dışında ilk kez ticarî açıdan piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren iki yıl içinde başvurunun da yapılmış olması
kaydıyla; sözü edilen piyasaya sürülme tarihi veya ticarî açıdan piyasaya sürümün olmadığı hâllerde, başvurunun yapıldığı tarihtir.

Başlangıç tarihinden itibaren on yıl olup, bu süre onuncu takvim yılının bitiminde sona ermektedir.

Entegre Devre Topoğrafyası gizlilik gerektiren hâller dışında, ticarî olarak kullanılmamışsa ve tasarlandığı tarihten itibaren on beş yıl içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil için başvurulmamışsa Entegre Devre Topoğrafyasını koruma hakkı talep edilememektedir.

Haklarınızın korunması konusunda bir sorun yaşamamak için, entegre devre topoğrafya sahibinin unvan, nev’i ve adres değişiklikleri; entegre devre topoğrafya üzerinde devir, lisans, birleşme, rehin veya miras yoluyla hak sahipliği değişiklikleri ile haciz ve rehin gibi işlemlerin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde sicile kaydedilmesi gerekir.

Devir ve lisans işlemleri için noter onaylı sözleşmenin sunulması gerekmektedir.

Bilgi Talebi