Sıkça Sorulan Sorular (SSS)2017-07-28T13:23:30+03:00

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Tüm işlemler ve konularla ilgili merak edilen sıkça sorulan soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Aklınıza takılan başka sorular için lütfen bize ulaşın.

Bilgi Talebi
Marka nedir?2017-07-28T11:56:10+03:00

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

Marka tescilinin avantajları nelerdir?2017-07-28T11:23:16+03:00

Marka tescili sahibine, ilgili markanın tescil kapsamındaki mal ve hizmetler için marka sahibinin izni dışındaki her türlü kullanımını engelleme hakkı verir. Marka sahibi markayı bizzat kendi kullanabileceği gibi başkalarına da marka kullanım izinleri verebilir. Markanın marka sahibinin izni dışında kullanımına karşı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda önemli yaptırımlar getirilmiştir.

TürkPatent nezdinde tescil ettirdiğim bir markanın koruma kapsamı nedir?2017-07-28T11:54:16+03:00

TürkPatent tarafından tescil edilen bir marka, tescil kapsamındaki mal ve hizmetler için Türkiye sınırları içerisinde koruma sağlar. Türkiye’de tescilli bir marka Türkiye sınırları dışında herhangi bir koruma sağlamaz. Ayrıca, markanın koruma kapsamını Türkiye’nin coğrafi bölgeleri ile sınırlandırmak mümkün değildir.

Marka tescil başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır, başvurudan sonraki süreç nasıldır?2017-07-28T12:08:12+03:00

Marka tescil işlemleri ortalama 8 ayda sonuçlanmaktadır. TürkPatent tarafından eksiksiz alınan marka başvuruları veri giriş, mal ve hizmetlerin kodlanması, arama ve inceleme aşamalarından sonra ret için herhangi bir neden bulunmaması halinde iki ay süre ile Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanır. Yayına herhangi bir itiraz gelmemesi halinde başvuru sahibinden tescil için gerekli noksan evraklar talep edilir ve noksan evrakların süresi içerisinde giderilmesi halinde Marka Tescil Belgesi düzenlenerek başvuru sahibine gönderilir. Başvurunun ilk incelenmesi sırasında ya da yayına itiraz üzerine başvurunun kısmen veya tamamen reddedilmesi halinde başvuru sahibinin iki aylık süre içerisinde TürkPatent kararlarına itiraz etmek hakkı vardır. İtiraz üzerine TürkPatent kararları yeniden incelenir ve yeni kararlar başvuru sahibine bildirilir. Başvurulara itiraz gelmesi halinde başvuru değerlendirme ve marka tescil süreleri uzayabilmektedir.

Marka süreçleri nasıl olmaktadır?2017-08-17T10:54:20+03:00

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre süreçler:

Hangi işaretler marka olarak tescil edilemez?2017-07-28T12:09:14+03:00

Markaların korunması hakkında Kanun Hükmünde Kararname No: 556’ya göre 7.maddede yer alan aşağıdaki işaretler marka olarak tescil edilemez.

Marka tescilinde mutlak ret nedenleri nelerdir?2017-07-28T12:10:45+03:00

(1) Aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez:

a) 4 üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler.

b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.

c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.

d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

e) Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.

f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.

g) Paris Sözleşmesinin 2nci mükerrer 6ncı maddesine göre reddedilecek işaretler.

ğ) Paris Sözleşmesinin 2nci mükerrer 6ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.

h) Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler.

ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.

i) Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.

(2) Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez.

(3) Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması hâlinde birinci fıkranın (ç) bendine göre reddedilemez. Muvafakatnameye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. (6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 5)

Marka koruma süreleri ne kadardır?2017-07-28T12:11:40+03:00

TürkPatent tarafından tescil edilen markalar başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korunur. 10’ar yıllık sürelerle yenilemek suretiyle koruma süresini sınırsız olarak uzatmak mümkündür.

Marka kullanımı zorunlu mudur, hangi durumlarda kullanılmış kabul edilir?2017-07-29T15:44:43+03:00

Evet.

(1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.

(2) Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir:

a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.

b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.

(3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir. (6769 SMK Madde 9)

Marka yenileme başvurusu ne zaman yapılmalıdır?2017-07-28T12:13:05+03:00

Marka yenileme başvuruları, korumanın sona erdiği günden 6 ay önce başlar ve korumanın sona erdiği gün sona erer. Cezalı yenileme ücreti ödemek şartıyla, bu sürenin sona ermesinden sonraki 6 ay içerisinde de marka yenileme talebinde bulunulabilir. Bu süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümden düşer.

Bir ülkede tescil edilen markanın tüm dünyada geçerli olacağı düşüncesi kamuoyunda yaygındır. Bu doğru mudur?2017-07-29T17:03:00+03:00

Hayır. Türkiye’de tescil edilen markalar sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir. Paris Sözleşmesi’ne göre himayesi istenilen her ülke de ayrı başvuruda bulunulması gereklidir. Uluslararası Marka başvurusu hakkında bilgi almak için tıklayın.

Gümrüklerde Markanın Korunması mümkün müdür?2017-07-29T15:47:55+03:00

Fikri Ve Sınai Hakların İhlali İle İlgili Olarak Gümrük İdaresinin Harekete Geçmesine İlişkin Başvuru

4458 Sayılı Gümrük Kanununun 57nci maddesi fikri ve sınai haklar mevzuatına göre korunması gereken haklarla ilgili olarak genel bir çerçeve çizmiş, detaylı düzenleme ise 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 100 ila 111’inci maddeleri ile hüküm altına alınmıştır.1 İlgili Yönetmelik maddelerinde konuya ilişkin kavramlar tanımlanmış, kapsam belirlenmiş, gümrük idaresince re’sen yapılacak işlemler, başvuru usulü, gümrük idaresince yapılacak işlemler, kolaylaştırılmış imha hususları ile birlikte yetkili mahkemenin hak ihlalinde bulunduğuna karar verdiği eşyaya ilişkin yapılacak işlemler düzenlenmiştir. Kanun ve Yönetmelik maddelerinin yanında, işbu rehber konusu elektronik başvuruya ilişkin düzenlemeyi de içeren Tebliğ (Gümrük Genel Tebliği (Fikri ve Sınai Haklar) Seri No:1) 26/3/2013 tarih ve 28599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1/4/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Marka Sınıfları nelerdir?2017-07-29T15:45:21+03:00

Uluslararası kabul görmüş 1-34 arası mal ve 35-45 arası hizmet olmak üzere toplamda 45 sınıf (Nis Sınıflandırma Sistemi) üzerinden işlem yapılmaktadır. Güncel sınıf listesine ulaşmak için tıklayın.

Güncel Mevzuat2017-10-05T19:43:27+03:00
Tasarım nedir?2017-07-28T14:29:05+03:00

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.

Tasarım ve ürün nedir, nasıl korunur?2017-07-29T17:15:06+03:00

(1) Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.

(2) Ürün, bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, ambalaj gibi nesneleri, birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri ifade eder.

(3) Birleşik ürün, sökülüp takılma yoluyla değiştirilebilen veya yenilenebilen parçalardan oluşan üründür.

(4) Tasarım; bu Kanun hükümleri uyarınca tescil edilmiş olması hâlinde tescilli tasarım, ilk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olması hâlinde ise tescilsiz tasarım olarak korunur.

Başvuru sahibi, tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünün tescilini en fazla 4 defa yenilemek suretiyle 25 yıla kadar koruma hakkına sahip olacaktır.

Tescilsiz tasarım ile tasarıma en fazla 3 yıl koruma sağlanabilmektedir. 3 yıl sonunda başvuru ile tescilli koruma imkanı bulunmamaktadır.

Koruma kapsamı ve koruma dışı hâller nelerdir?2017-07-29T17:24:52+03:00

(1) Tasarım sahibi, kendi tasarımına kıyasla ayırt edici niteliğe sahip olmayan tasarımlara karşı bu Kanundan doğan haklarını kullanabilir.

(2) Koruma kapsamının değerlendirilmesinde, tasarımcının tasarımı geliştirmede sahip olduğu seçenek özgürlüğünün derecesi dikkate alınır.

(3) Bu Kanun kapsamında sağlanan tasarım koruması, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda aranan şartları taşıması hâlinde söz konusu Kanunla öngörülen korumaya halel getirmez.

(4) Aşağıda belirtilen hâller koruma kapsamı dışındadır:

a) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarımlar.

b) Ürünün teknik fonksiyonunun zorunlu kıldığı görünüm özellikleri.

c) Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün, başka bir ürüne mekanik olarak monte edilmesi veya bağlanması için belirli biçim ve boyutlarda üretilmesi zorunlu ürünlerin görünüm özellikleri.

ç) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında yer alan hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dinî, tarihî ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarımlar.

(5) 56 ncı maddedeki şartları karşılamak kaydıyla farklı veya eş birimlerden oluşan modüler bir sistemde bu birimlerin birbirleriyle sonlu veya sonsuz olarak çeşitli biçimlerde bağlantı kurmasını sağlayan tasarımlar korumadan yararlanır.

Tasarım süreçleri nasıl olmaktadır?2017-08-17T12:15:02+03:00

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunua göre süreçler:

Üzerinde sınai mülkiyet hakları bulunan bir üründe küçük değişiklikler yapılırsa tasarım tescili olabilir mi?2017-07-29T17:32:37+03:00

6769 sayılı Kanunun 56.Maddesi uyarınca koruma şartlarına haiz tasarımlar tescil edilebilir. Bu bakımdan bir tasarımın tescil edilebilmesi için yenilik kriterini taşıması ve ayırt edici nitelikte olması gerekir. Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Ancak sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorsa yenilik ve ayırt edicilik kriterleri açısından değerlendirilerek tescil talebi geri çevrilebilir.

Bir ülkede tescil edilen tasarımın tüm dünyada geçerli olacağı düşüncesi kamuoyunda yaygındır. Bu doğru mudur?2017-07-29T17:30:00+03:00

Hayır, bir ülkede tescil edilen tasarımın tüm dünyada geçerli olacağı düşüncesi tamamen yanlıştır. Türkiye’de tescil edilen tasarımlar sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir. Bu nedenle, ayrıca koruması istenilen her ülkede, o ülkenin mevzuatına göre başvuruda bulunularak tescil ettirme imkanı vardır. WIPO Hague başvurusu kapsamında birden fazla ülkede tek bir ücret ve başvuru ile tasarımların uluslararası koruması sağlanabilecektir. Uluslararası Tasarım başvurusu hakkında bilgi almak için tıklayın.

Patentlenebilirlik kriterleri nelerdir? Hangi buluşlar patent ile korunabilir?2017-07-29T17:51:01+03:00

Patentle korunacak buluşlarda aranan kriterler şunlardır;

  • Yenilik: Başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.
  • Tekniğin bilinen durumunun aşılması: Buluş konusunda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı nitelik anlamındadır.
  • Sanayiye uygulanabilirlik: Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.

Bu üç kriteri taşıyan buluşlar patent ile korunabilirler.

Buluşumu patent tescili ile korumanın avantajları nedir?2017-07-29T17:44:57+03:00

Patenti olan ya da olmayan bir buluş için üretim yapılabilir. Ancak, patentli bir buluş, buluş sahibinin izni olmadan başkaları tarafından üretilemez, satılamaz, ihracatı- ithalatı yapılamaz. Patentli bir ürün hakkında başvuru sahibinden izin alınmadan yapılan faaliyetler için cezai yaptırımlar vardır.

Patent aşağıda belirtilen avantajları sağlar;

  • Özel haklar: Patentler, sadece patent sahibine özel olan, başvuru tarihinden itibaren 20 yıl boyunca buluşun kullanımı, üretilmesi ve satılması ile ilgili haklar sağlar.
  • Pazarda güçlü yer: Elde edilen bu özel haklarla, başkalarının buluşunuzu ticari anlamda kullanmasını engelleyebilir, rekabet gücünüzü artırarak pazarda ön sıralarda yer alan bir konuma erişebilirsiniz.
  • Yatırımların kâra dönüşmesi: Gelişmiş ürünler üretmek için ciddi miktarda zaman ve para yatırımı yapılmaktadır. Patent koruması ile sağlanan özel haklar şemsiyesi altında, yatırımlarınız için yapılan harcamalarınızı kara dönüştürebilirsiniz.
  • Buluş için lisans ve devir anlaşması yapabilme fırsatı: Buluşunuzu kendiniz üretmek istemiyorsanız, başka bir firmayla lisans ya da devir anlaşması yaparak gelir elde edebilirsiniz.
  • Şirketiniz için pozitif imaj: Patent sayınızın çok olması, iş ortaklarınız ve yatırımcılar açısından, firmanızın yüksek seviyede uzmanlığa sahip olduğu ve teknolojik kapasitesinin bir göstergesi olarak algılanacak, ve şirketinizin Pazar değerinin yükselmesini sağlayacaktır.
Buluşumu noterden tasdik ettirdim. Yasal bir koruma elde etmiş olur muyum?2017-07-29T17:53:50+03:00

Hayır. Noterden tasdik ettirilmiş buluşa dair bir açıklamanın patent hakkı sağlaması mümkün değildir. Buluşlara patent koruma hakkı sadece Patent Tescil Belgesi veya Faydalı Model Tescil Belgesi ile sağlanabilir ve belgeler; tek yetkili kuruluş Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan talep edilebilir.

Patent ve Faydalı Model arasındaki farklar nelerdir?2017-07-29T17:47:31+03:00

Faydalı Model, kimyasal maddeler ve usuller hariç patente konu olabilecek teknik gelişmeye sahip bütün ürünler için verilebilir. Yurtiçinde özellikle KOBİ’lerimiz ve geliştirmiş oldukları yeni ürünler için daha az maliyetle koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri için tavsiye edilebilecek bir sistemdir. Buluş için patent ya da faydalı model başvuru sistemlerinden hangisinin seçileceğine başvuru sahibi kendisi karar verir. Tarafımızdan yapılacak bir ön araştırma ile doğru karar vermek mümkün olabilecektir. Faydalı model başvurusu için dikkat edilecek en önemli husus, yeni olmayan ürünler için başvuru yapılmaması gerektiğidir. Yeni olmayan ürünler için başvuru yapılıp faydalı model belgesi alınsa dahi, ürünün yeni olmadığının üçüncü kişilerce ispatlanabilmesi durumunda, mahkeme yolu ile belgenin iptali söz konusudur.

Patent süreçleri nasıl olmaktadır?2017-08-17T12:18:52+03:00

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre süreçler:

Faydalı Model süreçleri nasıl olmaktadır?2017-08-17T12:21:28+03:00

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre süreçler:

Patent koruma süreleri ne kadardır?2017-07-29T17:57:03+03:00

Patent Tescil Belgesi 20 yıl ve Faydalı Model Tescil Belgesi 10 yıl koruma sağlar.

Yıllık ücretler ne zaman ödenir? Ödenmezse ne olur?2017-07-29T17:55:36+03:00

Yıllık ücretler, TürkPatent bildirimine gerek olmaksızın patentin koruma süresi boyunca her yıl vadesinde (başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde) ödenmeli ve TürkPatent nezdinde ödeme talebi iletilmeldir. Yıllık ücretlerin, belirtilen vadede ödenmemesi halinde, bu ücretler, ücret listesinde belirtilen ek bir ücretin ilavesi ile vadeyi takip eden altı ay içinde, gecikmeli olarak ödenebilir. Bu süre içinde de yıllık ücretlerin ödenmemesi halinde patent hakkı, bu ücretin son ödeme tarihi itibariyle sona erecektir.

Bilgisayar yazılımlarına patent alınabiliyor mu?2017-07-29T17:41:50+03:00

Bilgisayar programları, 6769 sayılı Kanunun 82.Maddesi uyarınca, buluş niteliğinde olmadığı için patent verilemeyecek konular arasında belirtilmektedir. Doğrudan bilgisayar üzerinde çalıştırılan yazılımlar için patent verilmemektedir. Ancak bir makine, cihaz ile birlikte kullanımı ile doğurduğu sonuçlar, ileri bir teknik etki sağlıyorsa, bilgisayar programı ile birlikte çalışan makine için usul olarak patent alınması mümkün olmaktadır.

Patent aldığımda bütün dünyada koruma elde etmiş olur muyum?2017-07-29T17:37:28+03:00

Türkiye’de alınan bir patent veya faydalı model belgesi ile sağlanan koruma, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir. Buluşların patent ile korunması her ülkede geçerli olan ulusal yasalar çerçevesinde sağlanmaktadır. Yani bir buluşun patent ile korunması için, korunma istenen her ülkede tek tek patent başvurusunun yapılması zorunludur. Yurtdışında patent tescili için farklı sistemler bulunmaktadır. Aynı anda pek çok ülkede başvuru imkanı sağlayan sistemlerle, tek bir dilde tek bir başvuru yapılarak evrak işleri ciddi anlamda azalmakta, zaman ve özellikle maliyet açısından avantajlar oluşmaktadır. Uluslararası Patent başvurusu hakkında bilgi almak için tıklayın.

Coğrafi İşaret Nedir?2017-07-29T18:02:23+03:00

Doğal ve beşerî unsurların bir araya gelmesi sonucu gıda, tarım, maden, el sanatları ürünleri ve sanayi ürünlerinden bu Kitapta yer alan şartlara uygun olanlar, tescil edilmesi şartıyla, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı korumasından yararlanır.

(1) Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler, aşağıda belirtilen özelliklerine göre menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilir:

a) Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya istisnai durumlarda ülkeden kaynaklanan, tüm veya esas özelliklerini bu coğrafi alana özgü doğal ve beşerî unsurlardan alan, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin tümü bu coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşen ürünleri tanımlayan adlar menşe adıdır.

b) Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya ülkeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından bu coğrafi alan ile özdeşleşen, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az biri belirlenmiş coğrafi alanın sınırları içinde yapılan ürünleri tanımlayan adlar mahreç işaretidir.

(2) Coğrafi bir yer adı içermese dahi birinci fıkrada yer alan şartları taşıyan bir ürünü belirtmek için geleneksel olarak kullanılan, günlük dilde yerleşmiş ve coğrafi bir yer adı içermeyen adlar da menşe adı veya mahreç işareti olabilir.

Geleneksel Ürün Adı nedir?2017-07-29T17:07:57+03:00

(3) Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması hâlinde geleneksel ürün adı olarak tanımlanır:

a) Geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden kaynaklanması.

b) Geleneksel hammadde veya malzemeden üretilmiş olması.

Coğrafi İşaret Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler Nelerdir?2017-07-29T17:09:21+03:00

(1) Aşağıda sayılanlar coğrafi işaret olarak tescil edilmez:

a) 34 üncü madde kapsamına girmeyen adlar.

b) Ürünlerin öz adı olmuş adlar.

c) Ürünün gerçek kaynağı konusunda halkı yanıltabilecek olan bitki tür ve çeşitleri, hayvan ırkları veya benzeri adlar.

ç) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı adlar.

d) 3 üncü maddede belirtilen şartları taşıyan kişiler tarafından başvurusu yapılmış olmasına rağmen kendi ülkesinde korunmayan, koruması sona eren veya kullanılmayan adlar.

e) Tescilli veya başvurusu yapılmış bir coğrafi işaret ile tamamen veya kısmen eş sesli olan ve tüketiciyi yanıltabilecek adlar.

Geleneksel Ürün Adı Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler Nelerdir?2017-07-29T17:10:12+03:00

(2) Aşağıda sayılanlar geleneksel ürün adı olarak tescil edilmez:

a) 34 üncü maddede yer alan geleneksel ürün adına ilişkin şartları taşımayan adlar.

b) Ürünün genel özelliğini ifade eden adlar.

c) Ürünün niteliği konusunda halkı yanıltabilecek adlar.

ç) Kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı adlar.

d) 3 üncü maddede belirtilen şartları taşıyan kişiler tarafından başvurusu yapılmış olmasına rağmen kendi ülkesinde korunmayan, koruması sona eren veya kullanılmayan adlar.

Go to Top