PATENT VE FAYDALI MODEL

Patent ve Faydalı Model nedir?

Buluş, “tarım dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorunun çözümü” olarak tanımlanır.

Patent ise, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu haklar da patent veya faydalı model belgeleri ile korunur. Patent belgeleri, buluşun belirli süreler için izinsiz kullanımlarını engelleme veya kullanılmasına izin verme hakkı sunar.

Ülkemizde patent ve faydalı model tescili konusunda yetkili makam Türk Patent ve Marka Kurumudur (kısaca TÜRKPATENT). Koruma kapsamı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile belirlenmiştir.

Nasıl ki yatırımlar bazı yollarla güvence altına alınıyor, sigortalanıyorsa; buluşlarınızın da önemi gözardı edilmeden korunmalıdır.

Tescilin avantajları?

Patenti olan ya da olmayan bir buluş için üretim yapılabilir. Ancak, patentli bir buluş, buluş sahibinin izni olmadan başkaları tarafından üretilemez, satılamaz, ihracatı ve ithalatı yapılamaz. Patentli bir ürün hakkında başvuru sahibinden izin alınmadan yapılan faaliyetler için cezai yaptırımlar söz konusudur.

 • Patent Tescil Belgesi veya Faydalı Model Tescil Belgesi ile buluşlarınız resmiyet kazanır.
 • Buluşlarınızın izinsiz kullanımı neticesinde oluşan haksız kazanç girişimlerini engeller ve yaptırımların uygulanmasına imkan sağlar.
 • Devlet hibe ve desteklerinden yararlanılmasını sağlar.
 • Tescil ile elde edilen haklarla, başkalarının buluşunuzu ticari anlamda kullanması engellenir, rekabet gücü arttırılarak pazarda işletmenizin ön sıralarda yer almasını sağlarsınız.
 • Ticari hayatınızda rakipleriniz karşısında riskleri yok eder.
 • Yatırımların kâra dönüşmesi – Gelişmiş ürünler üretmek için ciddi miktarda zaman ve para yatırımı yapılmaktadır. Patent koruması ile sağlanan özel haklar şemsiyesi altında, yatırımlarınız için yapılan harcamalarınızı kara dönüştürebilirsiniz.
 • Buluş için lisans ve devir anlaşması yapabilme fırsatı – Buluşunuzu kendiniz üretmek istemiyorsanız, başka bir firmayla lisans ya da devir anlaşması yaparak gelir elde edebilirsiniz.
 • İmaj – Patent sayınızın çok olması, iş ortaklarınız ve yatırımcılar açısından, firmanızın yüksek seviyede uzmanlığa sahip olduğu ve teknolojik kapasitesinin bir göstergesi olarak algılanacak ve şirketinizin pazar değerinin yükselmesini sağlayacaktır.
 • AR-GE süreçleri ile kurumsallaşmayı hızlandırır.

Koruma, ancak tescil ile sağlanabilecektir.

Patent araştırması, buluşun yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerini değerlendirmek için yapılması tavsiye edilen ilk basamaktır.

Buluş sahibi tarafından sağlanan kriterler ile dünya genelinde yayına çıkmış buluşlar karşılaştırılmakta ve sonuçlar raporlanmaktadır.

Anadolu Patent olarak Türkiye’de patent ve faydalı model tescili için istenen evraklar:

 • Başvuru şirket adına olacaksa Ticaret Sicili Gazetesi (En son unvanı ve adresi gösterir)
 • Başvuru şahıs adına olacaksa nüfus cüzdan ve TC Kimlik Kartı sureti (TC Kimlik no’su olmalıdır)
 • Vergi Levhası veya vergi dairesini ve no’sunu gösterir belge
 • Buluş sahiplerinin adı ve adresleri
 • Buluşu açıklayan teknik anlatımlar ile teknik çizimlerin belirtildiği Buluş Bildirim Formu (BBF)
 • Vekaletname

İtiraz işlemlerindeki en önemli nokta, hak sahipliğini ispatlayan delil niteliğindeki evraklarla birlikte kazanılmış tecrübe ve hukuki kaynakların birleşmesi ile hazırlanan itiraz dilekçeleridir.

TÜRKPATENT tarafından tescil edilen patentler başvuru tarihinden itibaren 20 yıl süre ile korunur. Her yıl, yıllık sicil kayıt ücretlerini ödemek koşuluyla patent hakkını devam ettirmek mümkündür.

TÜRKPATENT tarafından tescil edilen faydalı model başvuruları ise başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korunur. Her yıl, yıllık sicil kayıt ücretlerini ödemek koşuluyla faydalı model hakkını devam ettirmek mümkündür.

Patent ve faydalı model yıllık sicil kayıt başvuruları, korumanın sona erdiği günden 6 ay önce başlar ve korumanın sona erdiği gün sona erer. Yıllık sicil kayıt ücretini ek harç bedeli ile ödemek şartıyla bu sürenin sona ermesinden sonraki 6 ay içerisinde de yıllık sicil kayıt talebinde bulunulabilir. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde yıllık sicil kayıt talebi iletilmeyen patent ve faydalı model başvuruları hükümden düşer.

Patent ve faydalı model haklarınızın korunması konusunda bir sorun yaşamamak için, buluş sahibinin unvan, nev’i ve adres değişiklikleri; patent ve faydalı model üzerinde devir, lisans, birleşme, bölünme veya miras yoluyla hak sahipliği değişiklikleri ile haciz ve rehin gibi işlemlerin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka siciline kaydedilmesi gerekir.

Devir ve lisans işlemleri için noter onaylı sözleşmenin sunulması gerekmektedir.

Farklı ulusal patent sınıflandırma sistemlerinin kullanımıyla oluşabilecek karışıklığı engellemek için patent dokümanlarının tek ve aynı şekilde sınıflandırılması amacıyla Uluslararası Patent Sınıflandırması (International Patent Classification-IPC) sistemi oluşturulmuştur. IPC hiyerarşik bir sistem olup bölümler, sınıflar, alt sınıflar ve gruplardan (ana grup ve alt grup) oluşur. IPC’nin halen kullanılmakta olan 8. baskısı A’dan H’ye kadar büyük harflerden biriyle belirlenmiş 8 bölüm altında yaklaşık 70.000 grup içerir.

Bilgi Talebi